top of page

Grape-Essence.Com Általános Szerződési Feltételek

I. Értelmező rendelkezések
A jelen Általános Szerződési Feltételek értelmező rendelkezései:

Vásárló/Ügyfél: az Ylon Kft.-val szerződéses jogviszonyban lévő fogyasztó, vagy viszonteladó. 

Ylon Kft.: székhelye: H-1125 Budapest, Tusnádi u. 17/a.  

Szerződés: Ügyfél és az Ylon Kft. között létrejött megállapodás, az Grape Essence webshopján keresztül lebonyolított adásvételek tárgyában.

Vásárlás: azon jogi aktus, melynek keretében a fogyasztó és/vagy viszonteladó megvásárolja a terméket.

Grape Essence webshop: az a felület, melyen keresztül az Ylon Kft. megvásárlásra kínál termékeket.

Általános Szerződési Feltételek: Az Ylon Kft. által a vásárlás és a szállítás feltételeit meghatározó feltételek.

Fogyasztó: olyan természetes személy, aki szakmai, üzleti tevékenységén, vagy foglalkozásán kívül eső célból jár el, nem más társaságok javára.

Viszonteladó:olyan természetes,- vagy jogiszemély, aki szakmai, üzleti tevékenységébe, vagy foglalkozásába eső célból, vagy más társaságok, jogi személyek javára jár el.

​Honlap: az a honlap, melyen keresztül az Grape Essence webshop elérhető.
 

II. Az ÁSZF alkalmazási köre

1.    A jelen ÁSZF kötelezően alkalmazandó az Ylon Kft. üzemeltetett Grape Essence webshopon történt rendelés, szerződéskötés és szállítás során. Ylon Kft. kifejezetten visszautasít minden más feltétel alkalmazását. Ügyfél kifejezetten hozzájárul és elfogadja, hogy a jelen ÁSZF-en kívül más feltétel nem kerül alkalmazásra.

2.     Az Ylon Kft. fenntartja a jogot a jelen ÁSZF-et egyoldalú módosítására. A jelen ÁSZF bármely módosítása a honlapon közzétételre kerül.

3.    Különleges termékkör vonatkozásában leadott rendelésre, vásárlásra, szállításra – mint például de nem korlátozva az olyan esetekre, ahol a vételár kérésre kerül csak megadásra, vagy korlátozott példányszámú kiadások, illetve olyan termékek esetében, amelyeknél a vásárlás nem mehet teljesedésbe kizárólag a honlapon keresztül, az Ylon Kft. jogosult további szerződési feltételeket támasztani.

4.     ​A jelen ÁSZF-től való bárminemű eltérés, módosítás kizárólag akkor érvényes, ha írásban készül és az Ylon Kft. kifejezett hozzájárulásával elfogadja azt.

III. Rendelés és szerződéskötés

1.    Az Ylon Kft. által tett ajánlat – a szerződéskötés esetét ide nem értve - nem kötelező erejű és bármikor módosítható.

2.    Azt az esetet kivéve, ha az Ylon Kft. kifejezetten hozzájárul a Szerződés eltérő módon történő lezárásához, a Szerződés akkor tekintett lezártnak, ha az Ügyfél írásos megerősítést kap (e-mail) a vásárlásról az Ylon Kft.-tól. Ylon Kft. visszautasíthatja a megrendelést, vagy többletfeltételt határozhat meg a szállításhoz, ha csak kifejezetten ettől eltérően állapodtak meg a Felek.  

3.    Az ajánlat elfogadásával, illetve a vásárlással az Ügyfél kifejezetten elfogadja a jelen ÁSZF szerződési feltételeit és alkalmazását. 

4.    A Szerződéskötés során az Ügyfelet terheli minden felelősség az Ylon Kft. részére megadott adatok helyességéért.

5.    Ylon Kft. jogosult teljesítési segéded igénybe venni a Szerződés teljesítéséhez, mely esetre ugyanúgy vonatkozik a jelen ÁSZF.  

IV. Árak és fizetési feltételek

1.    Az Grape Essence webshopján feltüntetett termékárak FORINT-ban értendők és tartalmazzák az ÁFA-t, ha csak ettől eltérően állapodtak meg a Felek és ezt az Ylon Kft. kifejezetten elfogadta.

2.    Ylon Kft. jogosult a vételárat módosítani a rendelés visszaigazolás kiküldését követően is, amennyiben importvám, adók, vagy más, olyan költségek (pl. a devizák közötti árfolyamváltozás) növelik a termék árát, amelyre a Feleknek nincs ráhatásuk. Ylon Kft. haladéktalanul értesíti az Ügyfelet, amennyiben a vételár módosítása szükséges, amely információ birtokában az Ügyfél elállhat a Szerződéstől, illetve törölheti a megrendelését, kivéve ha a Felek ettől eltérően állapodtak meg, vagy ha a vételárkorrekciót törvényi előírás teszi kötelezővé. 

3.    A vételár kifizetése oly módon történik, ahogyan a vásárlási folyamat során meghatározásra kerül. Ügyfél választása szerint fizethet online (pl.: PayPal, VISA, Sofort, AliPay), vagy offline. Offline, azaz átutalásos fizetés esetén a vételárat Vevő köteles 3 (három) munkanapon belül a következő bankszámlára utalással teljesíteni:

- Bankszámlaszám: 12001008 00205956 00100002
- IBAN: HU91 12001008 00205956 00100002
- Számla jogosultja: Ylon Kft.
- Vételár: a vételárat a rendelést követően, a kijelentkezési oldalon tüntetjük fel (Vételár, vagy Teljes ár, mely magában foglalja a mű vételárát, a szállítási költséget és amennyiben szükséges a hozzáadott, fogyasztást terhelő adót (ÁFA).
​- Közlemény: rendelésszám (a „Rendelés” gomb megnyomásával e-mailben küldjük meg Önnek rendelésszámát.

4.    Lehetséges, hogy további feltételek is szabályozzák az Ön rendelését. A fizetés ideje az az idő, amikor az Ylon Kft. bankszámláján a vételár jóváírásra került. A szállítási idő a vételár jóváírását követően kezdődik, ha csak a Felek ettől eltérően állapodtak meg. 

5.    A fizetési határidő eredménytelen elteltét követően az Ügyfél késedelembe esik és a mindenkori hatályos jogszabályokban foglalt késedelmi kamat megfizetésére köteles. Valamennyi, az Ylon Kft. által kifizetett költség, mely az Ügyfél tartozásának behajtása, érvényesítése érdekében történik (ide értve, de nem korlátozva a peres,-és nem peres eljárásokra, végrehajtási eljárásokra), az Ügyfelet terheli.

6.    Az Ügyfél késedelembe esése esetén Ylon Kft. jogosult a tárgyi Szerződéstől és kapcsolódó megállapodásoktól elállni.

V. Szállítás

1.    A „szállítási idő” kifejezés, amit az Ylon Kft. használ, csupán tájékoztató jellegű és soha nem jelent meghatározott, konkrét szállítási határidőt. Amennyiben az előzetes tájékoztatóban foglalt szállítási időt meghaladóan kerül kiszállításra a termék, a késedelemből eredően Ügyfél nem léphet fel semmilyen igénnyel az Ylon Kft-val szemben. 

2.    Abban az esetben, ha a termék kézbesítése késik, akár a futárszolgálat problémája, akár más okból, továbbá ha a Szerződés valamennyi, vagy valamelyik feltételét nem lehet teljesíteni, az Ügyfelet a vételár megfizetésétől számított 10 napon belül értesítjük. Ügyfél ebben az esetben mindenféle költségtől mentesen elállhat a rendeléstől. 

3.    Ylon Kft. határozza meg az Grape Essence webshopján keresztül rendelt termék szállítási módját, kivéve, ha a Felek ettől eltérően állapodtak meg 

4.    A vásárolt termék kiszállítása akkor történik, amikor az elhagyja az Ylon Kft. helyiségét, raktárát. A termék akkor minősül a Vásárlóhoz kézbesítettnek, amikor azok megérkeznek a Vásárló által megadott címre.

5.    Amennyiben a Vásárló visszautasítja a termék(k) átvételét, az ebből eredő valamennyi költség, illetve az Ylon Kft.-nak okozott kár megtérítésére Vásárló köteles. 

VI. Elállási jog és visszatérítés

1.    Kézbesített terméket kizárólag az Ylon Kft. előzetes, írásbeli hozzájárulásával lehet visszaküldeni, mely nyilatkozatban a visszaküldéssel kapcsolatos releváns információkat és eljárást is rögzíti az Ylon Kft.. Ilyen esetekben valamennyi kiadást, költséget Vásárló köteles viselni.

2.    Vásárló jogosult a Szerződéstől elállni 14 (tizennégy) napon belül és a vételár visszatérítését követelni, indokolás nélkül.

3.    A jelen ÁSZF IV.2., V.2. és VIII.6. fejezetei esetében a vételárat az Ylon Kft. 10 (tíz) munkanapon belül visszafizeti Vásárlónak. 

VII. Tulajdonjog fenntartás

1.    Ylon Kft. a megvásárolt terméken a tulajdonjogát fenntartja egészen addig, amíg Vásárló a jogügylettel kapcsolatos valamennyi kötelezettségét nem teljesítette.

2.    Abban az esetben, ha a Viszonteladó nem teljesíti valamely szerződéses kötelezettségét, vagy az Ylon Kft. megalapozottan feltételezi, hogy a Viszonteladó teljesítési nehézségbe ütközik, úgy az Ylon Kft. jogosult a kiszállított terméket visszahívni a Viszonteladótól, vagy attól a harmadik féltől, aki a terméket birtokolja. Viszonteladó ilyen esetben, a termék(ek) visszaszolgáltatása érdekében köteles maradéktalanul együttműködni Ylon Kft.-val.

VIII. Hibás termék és vásárlói panasz

1.    Ylon Kft. szavatolja, hogy rendeltetésszerű használata során, valamint a használati utasításban foglaltak betartása esetén és a termékre jellemző tulajdonságokra tekintettel a termék a kézbesítéstől számított 12 (tizenkét) hónapon belül rendelkezik a rá jellemző tulajdonságokkal, rendeltetésszerű használatra alkalmas, továbbá nem szenved sem anyag,- sem gyártási hibában.

2.    Az Grape Essence webshopjában található termék rendelkezik az ilyen termékek jellemzőivel, használhatóságbéli tulajdonságaival, ha rendeltetésének megfelelően használják. Egyes termékek formai és árnyalatbéli eltérést mutathatnak, az elkészítésükhöz felhasznált anyagtól, vagy a termék korától függően. Ilyen eltérések esetén is Ylon Kft. teljesítése teljes mértékben szerződésszerű. Valamennyi, a színre, felhasznált anyagokra, méretre és egyéb részletre vonatkozó információ és fénykép a termék megjelölését, beazonosítását szolgálja. A jelen pontban foglalt kisebb eltérések nem képezhetik jogalapját semmilyen kártérítési, sem egyéb követelésnek, árkedvezménynek, költségviselésnek, továbbá ilyen alapon nem mondható fel a Szerződés és nem követelheti Vásárló az termék visszaszállítását.  

3.    A termék kiszállításakor Vásárló köteles ellenőrizni, hogy a termék megfelel-e a Szerződésben foglaltaknak. Abban az esetben, ha a termék nem felel meg a Szerződésben foglaltaknak, úgy Vásárló a termék külső, szemrevételezhető hiányosságairól, hibáiról haladéktalanul köteles írásban értesíteni Ylon Kft-t, minden egyéb hiba esetén Vásárló e kötelezettségét a termék átvételét követő 10 (tíz) napon belül köteles teljesíteni.

4.    Abban az esetben, ha a termék Ausztrián kívül kerül felhasználásra, úgy Vásárló köteles igazolni, hogy az adott ország vonatkozó előírásainak, szabályzásának a termék megfelel.

5.    Nem áll módunkban elfogadni panaszát, amennyiben a terméket nem rendeltetésének megfelelően, vagy a használati utasítástól eltérően használja. 

6.    Abban az esetben, ha Ylon Kft. elfogadja a termékre vonatkozó panaszát, úgy Ylon Kft. választása szerint elfogadhatja a termék visszaszolgáltatását, vagy a Szerződéstől való elállást, egyúttal köteles visszafizetni a termék vételárát. A termékkörre tekintettel minőségi kifogás esetén az Ylon Kft. nem vállal kicserélést, amennyiben az fizikailag  - de facto- megvalósíthatatlan.

7.    Jogos panasz esetén, ha az Ylon Kft. – nem minőségi kifogás esetén – kicseréli a terméket, az Ylon Kft. késedelembe esése kizárt, akkor is, ha a Vásárló által meghatározott határidő lejárt.

IX. Felelősség

1.    Ylon Kft. kizárja a felelősségét az alábbi esetekben:

- a termék nem szakszerű, illetve nem rendeltetésszerű használata;

- Vásárló által az Ylon Kft.-nak adott téves, helytelen tájékoztatás;

- Vásárló hozzájárulásával az Ylon Kft. által kijelölt harmadik személyek tevékenysége;

- Vásárló kérése, vagy hozzájárulása mellett harmadik személyek által neki megküldött anyagok, szolgáltatások;

- interneten, vagy egyéb (elektronikai) úton történt kommunikáció során felmerült félreértés, rongálás, késedelem, illetve a megrendelés hiányos, vagy hibás fogadása.  

2.     Ylon Kft. kizárólag abban az esetben téríti meg a Vásárló kárát, amennyiben kétséget kizárólag megállapítást nyer az Ylon Kft. közvetlen felelőssége. Ylon Kft. a felelősségét kizárja a nem szándékos károkozásból, illetve előre nem látható költség miatt származó igényekre, például, de nem kizárólag az alábbi esetekben: nyereségvesztés, származékos kár, a szállításból, rongálásból, továbbá adat,- vagy anyagmegsemmisülésből, illetve forgalomcsökkenésből származó kár.  

3.    Ylon Kft. teljes felelősségét korlátozza arra az összegre, amit a biztosítótársaság fizet az Ylon Kft. részére. Abban az esetben, ha a biztosítótársaság nem fizet az Ylon Kft.-nak és az Ylon Kft. felelőssége megállapítást nyer, úgy Ylon Kft. a kártérítési felelősségét korlátozza a károkozással érintett termékkel kapcsolatban kiállított számlán szereplő összeg erejéig.

4.    Vásárló köteles megtéríteni Ylon Kft. valamennyi kárát, kiadását, amely abból ered, hogy a Vásárló magatartására visszavezethető ok miatt a Szerződés teljesítésével kapcsolatban harmadik személy jogvitát kezdeményez Ylon Kft.-vel szemben.

5.    A jelen fejezetben tárgyalt felelősséget kizáró és/vagy korlátozó rendelkezések nem alkalmazandók az Ylon Kft., vagy munkavállalói által szándékosan, vagy nagyfokú gondatlansággal okozott kár megtérítésére.

X. Személyes adatok

1.    Ylon Kft. által a vásárlással kapcsolatban kezelt Vásárlói személyes adatok kizárólag a Szerződés teljesítése, az Ylon Kft. javát szolgáló marketing célok, továbbá a Vásárlóval való üzleti kapcsolat megőrzése, fejlesztése érdekében kerülnek elmentésre és/vagy feldolgozásra. A Vásárlói személyes adatok feldolgozása, kezelése során az Ylon Kft. kizárólag a vonatkozó jogszabályok betartásával jár el, különös tekintettel az EU GDPR Rendeletében, valamint az Osztrák személyesadat-védelmi törvényben foglaltakra.  

2.     Vásárló bármikor jogosult megvizsgálni a személyes adatainak kezelését. Az ilyen irányú kérést az Ylon Kft. alábbi e-mail címére kell megküldeni: info@grape-essence.com

XI. Vis Major

1.    Vis major körébe tartozik minden olyan jogszabályban, joggyakorlatban meghatározott, vagy általánosan elfogadott esemény, amely előre nem látható és amelyre az Ylon Kft.-nak nincs ráhatása. A Vis Major körébe tartozik továbbá minden import – export tilalom, az Ylon Kft. beszállítója általi késedelem, vagy nem teljesítés, sztrájk, illetve az Ylon Kft. munkavállalói, beszállítói körében betegség miatt bekövetkezett nagylétszámú hiányzás. 

2.    Vis Major esetén Ylon Kft. választása szerint törölheti a Vásárlói rendelés további teljesítését, törölheti magát a megrendelést, bárminemű jogkövetkezmény nélkül. Ez esetben köteles Vásárlót írásban értesíteni. Vásárló köteles az ép, illetve a kiszállított és átvett termék(ek) vételárát megfizetni Ylon Kft. felé. 

XII. Szellemi tulajdon

1.    Vásárló tudomásul veszi, hogy a vonatkozó szellemi tulajdonjogoknak az Ylon Kft. a kizárólagos jogosultja, legyen szó az Ylon Kft. termékeiről, csomagolásról, honlapról, szövegekről, védjegyekről, márkanevekről és logokról, továbbá információkról, DVD és más adathordozóról, adatbázisról. E vonatkozásban Vásárló köteles teljes mértékben és minden feltételtől mentesen betartani a vonatkozó jogszabályokat és tartózkodni minden jogsértő magatartástól. Tilos a Vásárlónak reprodukálni és/vagy a nyilvánosság számára elérhetővé tenni a jelen pontban felsorolt jogvédelem alatt álló dolgokat, az Ylon Kft. előzetes, írábeli hozzájárulása nélkül. 

2.    Vásárló nem jogosult a Szerződésből származó jogokat és/vagy kötelezettségeket harmadik személyre engedményezni.

XIII. Alkalmazandó jog és bíróság illetékessége

1.    Valamennyi, a Szerződésből eredő jogra, kötelezettségre, ajánlatra és rendelésre, úgy, mint a jelen Általános Szerződési Feltételekre az osztrák jog vonatkozó rendelkezései az irányadók és alkalmazandók. 

2.    A Felek közötti jogvita esetén a hatáskörrel rendelkező illetékes osztrák bíróság jár el.

bottom of page